swietlica

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Kutnie

Autorzy i realizatorzy projektu: Elżbieta Nikiforow – Marczyńska, Anna Dębska, Martyna Walczak, Wioleta Włodarczyk, Małgorzata Jezierska

Koordynator działań projektowych: Anna Dębska

Tytuł projektu: „Uratuj mnie” – zawody w służbie społeczeństwu

Założenia: projekt przeznaczono dla najmłodszych uczniów z klas I– III, zakładał kierunkowanie dzieci w zakresie orientacji zawodowej. Inicjatywa trwała na przestrzeni od kwietnia do maja.  Realizowano ją we współpracy
z Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Kutnie, Komendą Powiatową Policji w Kutnie, Kutnowskim Szpitalem Samorządowym oraz Aquaparkiem Kutno. Na spotkaniach z przedstawicielami określonych profesji realizowano kwestię popularyzacji danego zawodu, jak i również jego funkcjonowania, jako misji społecznej.

Uczestnicy:

 • Uczniowie klas II e, II g, III c, III e oraz inni uczniowie uczęszczający do świetlicy szkolnej
 • Nauczyciele, wychowawcy
 • Rodzice
 • Zaproszeni goście

Czas trwania projektu:

 • 2 miesiące

Cele:

 • Przygotowanie uczniów do podjęcia trafnej decyzji zawodowej
  i edukacyjnej.
 • Wspieranie rozwoju osobowości, zainteresowań, umiejętności, nabywania wiedzy o zawodach.
 • Wymiana doświadczeń między uczniami i osobami dorosłymi.
 • Poszerzanie horyzontów i zwiększanie perspektyw mobilności zawodowej uczniów.
 • Integracja uczniów w obrębie społeczności świetlicowej.
 • Wzbudzanie poczucia troski o innych od najmłodszych lat.

Umiejętności kluczowe kształcone podczas projektu dotyczyły:

 • Udzielania pierwszej pomocy i właściwej reakcji w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia,
 • Komunikacji interpersonalnej,
 • Pracy w zespole.

Przebieg działań projektowych: 

W ramach projektu uczniowie klas II – III uczestniczyli w spotkaniach
z przedstawicielami zawodów dyspozycyjnych, służących obywatelom: ratownikiem medycznym, policjantem, ratownikiem wodnym, wzięli również udział w wycieczce do Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej
w Kutnie.

Przedstawiciele służb opowiadali o specyfice każdego z zawodów, wyzwaniach, z jakimi spotykają się, na co dzień oraz o trudnościach pojawiających się często w pracy, a także swoich zainteresowaniach, uzdolnieniach, cechach charakteru, zadaniach, czynnościach związanych z zawodem, warunkach i środowisku pracy oraz wymaganiach, jakie stawia zawód kandydatom na pracownika. Spotkania starano się przygotować tak, aby były atrakcyjne dla dzieci i łączyły się
z pozytywnymi emocjami oraz dobrą zabawą.

20 marca 2017 r. zajęcia z ratownikiem medyczny

10 kwietnia 2017 r. spotkanie z ratownikiem wodnym

24 kwietnia 2017 r. z wizytą u kutnowskich strażaków

11 maja 2017 r. spotkanie z policjantem

 W kolejnych tygodniach, poprzedzających podsumowanie projektu, dzieci czynnie włączyły się w działania finalne. Wiedza zdobyta podczas spotkań oraz informacje wyszukane w innych źródłach pozwoliły im wykonać w grupach plakaty ilustrujące wybrane zawody. Aktywnie włączyły się również w pracę nad scenariuszem krótkiego przedstawienia wieńczącego inicjatywę.  Pracując metodą projektu uczniowie nauczyli się współpracy w grupie, odpowiedzialności za powierzone zadania, rozwinęli umiejętności korzystania  z technologii informacyjno – komunikacyjnej, a przede wszystkim samodzielnie poszukiwali i tworzyli, aby osiągnąć zamierzony cel.  Działania były na bieżąco dokumentowane, a ich efekty były emitowane na łamach lokalnej prasy oraz na stronie internetowej szkoły.

Podsumowanie projektu

24 maja 2017 roku miało miejsce uroczyste podsumowanie przedsięwzięcia uświetnione inscenizacją w wykonaniu małych aktorów pt. „Zawsze gotowi, aby ratować życie…”. Prezentowane scenki eksponowały pracę przedstawicieli zawodów uwzględnionych w projekcie. Szczególną uwagę zwróciły wspaniałe dekoracje oraz specjalnie wykonane na tę okazję – kostiumy dzieci świetnie imitujące stroje poszczególnych służb. Ciekawym akcentem okazał się poetycki instruktaż pierwszej pomocy przedmedycznej, wzbudzając szczególne zainteresowanie widowni. W refleksjach uczniów na zakończenie można było usłyszeć, iż projekt dostarczył im konkretnej wiedzy, ponadto był strefą wymiany doświadczeń oraz możliwością zabawy w grupie.

Honorowymi gośćmi podsumowania projektu były panie –  Joanna Proc  i Barbara Preczyńska z Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego. Podziękowały dzieciom za ogromne zaangażowanie w pracę nad projektem, były pod wrażeniem kreatywności najmłodszych uczniów, podkreśliły, że Szkoła Podstawowa nr 1 jest jedyną placówką spoza Łodzi, która podjęła wyzwanie. Wręczyły przedstawicielom klas włączonych w przedsięwzięcie oraz świetlicy  szkolnej certyfikaty ,,Odkrywcy zawodów”.

                                                                                                                                Opracowały:

Elżbieta Nikiforow-Marczyńska

Anna Dębska

 

 

 


 Z wizytą u kutnowskich strażaków

W  poniedziałek 24 kwietnia, w ramach projektu orientacji zawodowej najmłodszych uczniów pod hasłem,,  Uratuj mnie – zawody w służbie społeczeństwu” , grupa   dzieci ze świetlicy szkolnej ( z klas II i III) odwiedziła kutnowskich strażaków w Komendzie  Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kutnie.  W trakcie spotkania strażacy przybliżyli dzieciom tajniki swojej pracy, a także zapoznali uczestników z warunkami, jakie musi spełnic  kandydat na strażaka.  

 Uczniowie nabyli informacje , w jakich sytuacjach należy wzywac straż pożarną , utrwalili numery alarmowe. Pracownicy straży wyłonili ochotnika, którego zadaniem było zgłosic pożar, cwiczenie miało na celu uświadomienie najmłodszym dzieciom konsekwencji nieodpowiedzialnych zabaw, w czasie których dzieci w sposób nieuzasadniony dzwonią pod numery alarmowe ,,dla zabawy”. Uczestnicy dowiedzieli się, jak łatwo zlokalizowac każde  zgłoszenie.  Prowadzący zajęcia przedstawili  zasady postępowania w przypadku zagrożenia. Panowie zaprezentowali wyposażenie wozów strażackich i łodzi ratunkowych , jak i również poszczególne elementy strojów oraz  ekwipunku strażaków wykorzystywane podczas różnych akcji ratowniczych. Dzieci miały  również możliwośc przebywania w kabinie przeznaczonej dla ratowników. Największą atrakcją jednak  okazało się przymierzanie wybranych elementów stroju i wyposażenia strażackiego. Uczniów zaskoczył ciężar wyposażenia strażaka gotowego do podjęcia interwencji.

 Spotkanie stało się okazją do przyjrzenia się  odpowiedzialnej   i pożytecznej pracy strażaków.  Okazało się także niesamowitym doświadczeniem dla najmłodszych uczniów , które może zainicjowac dziecięce pasje, a w przyszłości przyczynic się do wyboru zawodu.  

Opracowała : E.Nikiforow-Marczyńska


SPOTKANIE  Z RATOWNIKIEM WODNYM W ŚWIETLICY SP nr1 w KUTNIE

W poniedziałek 10.04.2017r. w świetlicy SPnr1 w Kutnie , w ramach projektu orientacji zawodowej najmłodszych  uczniów pod hasłem      ,, Uratuj mnie – zawody w służbie społeczeństwa”, realizowanego przez wychowawców świetlicy, miało miejsce spotkanie z ratownikiem wodnym panem Marcinem Sułkowskim – pracownikiem Aquaparku Kutno. Przedstawiciel zawodu ratowniczego opowiedział dzieciom o okolicznościach wypadków w wodzie oraz sposobach ratowania tonących. Gośc zaprezentował sprzęt używany w ratownictwie wodnym. Dzieci poznały sposoby pracy ratownika oraz zagrożenia związane z zawodem. Uczestnicy spotkania zadawali pytania dotyczące sposobów kształcenia w tym zawodzie oraz ograniczeń fizycznych , z jakimi musi zmierzyc się kandydat na ratownika medycznego. Zajęcia poszerzyły wiedzę najmłodszych uczniów na temat pracy ratowników wodnych, a także stworzyły im możliwośc poznania zawodu z perspektywy jego przedstawiciela.   

Opracowała. E.Nikiforow-MarczynskaSPOTKANIE  Z ORNITOLOGIEM W SP nr 1 w KUTNIE

W czwartek 6 kwietnia 2017 roku świetlica szkolna  Szkoły Podstawowej nr 1 w Kutnie gościła ornitologa – Jarosława Makowskiego. W spotkaniu wzięły udział dzieci ze świetlicy szkolnej oraz uczniowie z klasy IIIE . Niezwykły gośc prowadził dialog z dziecmi na temat zmian zachodzących w przyrodzie wiosną. Uczestnicy zajęc mogli wykazac się wiedzą na temat oznak oznak zwiastujących tę porę roku . Ornitolog zaprezentował wiosenne rośliny i zwierzęta, ilustrując opowieśc samodzielnie wykonanymi zdjęciami. Wskazał na mapie trasę migracji ptaków, omawiając szczegółowo przedstawicieli poszczególnych gatunków  oraz ich siedliska. Przedstawił również ciekawostki z życia ptaków, ich zwyczaje. Niezwykłe spotkanie zwieńczył konkurs wiedzy o ptakach, który zilustrował wartośc spotkania z pasjonatem tej dziedziny, bowiem okazało się, że uczniowie mogli zaprezentowac świeżo zdobytą wiedzę. Spotkanie stworzyło najmłodszym uczniom SP 1 szansę na rozwój zainteresowań przyrodniczych.   

Opracowała. E.Nikiforow-Marczynska

 


Matematyczne zmagania „RAZ, DWA, TRZY!”

23 marca 2017 roku w świetlicy szkolnej Szkoły Podstawowej nr1 im.T.Kościuszki  w Kutnie odbyło się wiosenne  spotkanie dzieci z królową nauk – MATEMATYKĄ. Głównym celem zajęć było rozwijanie zainteresowań i uzdolnień matematycznych. Kolejny raz uczniowie doskonalili rachunek pamięciowy, utrwalali tabliczkę mnożenia, zasady wykonywania działań oraz rozwijali logiczne myślenie. Zajęcia odbywały się  z wykorzystaniem gier dydaktycznych : „Drzewa Matematycznego” oraz „Tabliczki Mnożenia”. Przebiegały w miłej,  serdecznej atmosferze. Dało się zauważyć ogromne zaangażowanie dzieci, radość  obcowania z liczbami. Praca uczniów została doceniona i nagrodzona drobnymi upominkami.

Matematyka – uczy, rozwija i bawi. Warto spędzać z NIĄ czas!

                                                                              Opracowała

                                                                                                                                                  Wioleta Włodarczyk

 


SPOTKANIE  Z RATOWNIKIEM MEDYCZNYM W ŚWIETLICY SP nr 1

 

20 marca w świetlicy szkolnej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Kutnie, w ramach projektu orientacji zawodowej najmłodszych uczniów pod hasłem  ,,Uratuj mnie – zawody w służbie społeczeństwa”, realizowanego przez wychowawców świetlicy, odbyło się spotkanie z ratownikiem medycznym panem Jackiem Tomczakiem. Przedstawiciel służby ratowniczej opowiedział dzieciom o zadaniach, warunkach i środowisku pracy, a także wymaganiach, jakie stawia zawód kandydatom na pracownika oraz wyzwaniach, które niesie za sobą praca. Pan Jacek zainicjował również rozmowę z dziecmi na temat sytuacji, w których niezbędne jest udzielenie pierwszej pomocy. Następnie  zajęcia przybrały formę praktyczną, bowiem odbyła się prezentacja zasad udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej  z udziałem chętnych uczniów. Spotkanie z ratownikiem medycznym miało na celu przede wszystkim wspieranie rozwoju osobowości, zainteresowań, umiejętności oraz nabywania wiedzy o tym trudnym zawodzie. Ponadto wzbudzic w uczniach poczucie troski i innych od najmłodszych lat.

Opracowała. E.Nikiforow-Marczynska


Kutno – nasze miasto

  

 22 lutego w ramach tygodniowego programu zajęc świetlicowych pod hasłem   ,, Kutno – moje miasto”, w świetlicy SP 1 w Kutnie odbyła się lekcja muzealna poprowadzona przez pracownika Muzeum Regionalnego w Kutnie .  Podczas  zajęc uczniowie zdobyli wiedzę  dotyczącą  lokacji miasta, jego historii oraz architektury. Najmłodsi uczniowie poznali postacie związane z Kutnem, a także miejsca o znaczeniu historycznym, mieli również okazję usłyszec ciekawostki dotyczące ich rodzinnego miasta. Prowadzący zaprezentował uczestnikom spotkania zdjęcia przedstawiające eksponaty pochodzące z wykopalisk archeologicznych, które miały miejsce na terenie naszego miasta . Dzieci odbyły podróż sentymentalną po najbardziej znanych obiektach, poznając ich historię oraz losy ludzi z nimi związanych.

   Podczas spotkania nie zapomniano o założycielach Kutna. Prowadzący opowiedział o rodzinie Kucieńskich , a następnie o zasługach rodziny Zamoyskich dla rozwoju miasta . Lekcję zakończył konkurs wiedzy o Kutnie, którego zwyciężczyni –Nikola Rybińska z klasy IIh – otrzymała  nagrodę książkową w postaci albumu ze zdjęciami zabytków kutnowskich. Lekcja poszerzyła wiedzę młodych kutnian o rodzinnym mieście, ponadto odkryła przed nimi tajemnice ich małej ojczyzny.


Spotkanie z funkcjonariuszką Policji w świetlicy Szkoły  Podstawowej  nr 1  im. Tadeusza Kościuszki w Kutnie

W czwartek 12 stycznia, w Sali multimedialnej Szkoły Podstawowej nr 1 w Kutnie wychowawczynie świetlicy zorganizowały dla uczniów klas I – III spotkanie z funkcjonariuszką Policji . Po prelekcji dotyczącej zasad bezpieczeństwa w czasie ferii , dzieci miały okazję porozmawiać z policjantką o zachowaniu ostrożności w czasie zabaw zimowych, bezpiecznym przechodzeniu przez jezdnię oraz odpowiedzialności koniecznej podczas przebywania w domu pod nieobecność dorosłych. Pani funkcjonariuszka podkreśliła, jak ważną rolę pełnią o tej porze roku elementy odblaskowe, które każdy uczeń powinien nosić. Uczniowie zadawali pytania, a także podawali liczne przykłady niebezpiecznych zachowań. Policjantka uczuliła także dzieci , że nie należy ufać osobom, z którymi zawieramy znajomości przez Internet. Na zakończenie uczestnicy spotkania zostali poinstruowani, jak należy postępować w sytuacjach niebezpiecznych i gdzie zwrócić się o pomoc. Spotkanie z przedstawicielką Policji stanowiło  doskonałą lekcję wychowawczą dla najmłodszych uczniów.