Konkurs na strój RETRO

 

Regulamin Konkursu na STRÓJ „RETRO” w ramach Pikniku Rodzinnego  przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Tadeusza Kościuszki – podczas imprezy 08 czerwca 2019r.

 1. Organizatorem Konkursu jest Samorząd Uczniowski przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Kutnie.
 2. Konkurs został zorganizowany z okazji VIII edycji pikniku Rodzinnego. W konkursie mogą brać udział uczestnicy indywidualni.
 3. Zgłoszenia należy dokonać na Karcie zgłoszenia (załącznik do regulaminu). Na Karcie zgłoszenia złożonej przez osobę niepełnoletnią wymagany jest podpis opiekuna prawnego.
 4. Każdy Uczestnik może zgłosić do Konkursu maksymalnie 1 strój.
 5. Karty zgłoszeń należy dostarczyć w dzień pikniku (do godz. 17.00) osobiście do punktu Samorządu Uczniowskiego: ORLIK Szkoła Podstawowa nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Kutnie ul. Zamoyskiego 1.
 6. Kartę zgłoszenia można pobrać ze strony internetowej szkoły www.sp1kutno lub w dzień pikniku w punkcie Samorządu Uczniowskiego.
 7. Stroje niezgodne z regulaminem nie będą brane pod uwagę przez Jury.

PRZEDMIOT KONKURSU ORAZ ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD

 1. Podczas Konkursu wyłonieni zostaną Uczestnicy, którzy zgłoszą do Konkursu strój najlepiej oddający stylistykę jednego z trzech wybranych okresów lat siedemdziesiątych, osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych XX wieku.
 2. Stroje zostaną zaprezentowane podczas imprezy Pikniku Rodzinnego, która odbędzie się na  Boisku sportowym Orlik przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w dniu 09 czerwca 2019r. w godzinach 19.00–19.30.
 3. Uczestnik Konkursu może sam zaprezentować na sobie strój lub wyznaczyć inną osobę: „modelkę”, „modela”. Uczestnik ma możliwość przedstawienia przez mikrofon krótkiej charakterystyki stroju. Strój prezentowany będzie przy muzyce zaproponowanej przez Organizatora.
 4. Stroje zgłoszone do Konkursu ocenia Jury. Skład Komisji Konkursowej określa Organizator.
 1. Kryteria oceny strojów:
 • zgodność ze stylistyką wybranego okresu,
 • oryginalność pomysłu,
 • wykorzystane środki wyrazu artystycznego,
 • osobowość a niekoniecznie uroda modelki/modela.
 1. Jury sporządzi protokół zawierający listę nagrodzonych strojów i Uczestników. Decyzja Jury w zakresie oceny jest ostateczna. Uczestnikom Konkursu nie przysługuje prawo odwołania.
 2. Zostaną przyznane nagrody I, II i III stopnia. Zwycięzcy otrzymają nagrody rzeczowe.  Jury może również przyznać wyróżnienia.
 3. Ogłoszenie werdyktu nastąpi pod koniec imprezy, około godziny 20.30, po zakończeniu prezentacji strojów i obrad Jury.
 1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu Konkursu, przerwania lub odwołania Konkursu pod warunkiem poinformowania o tym fakcie na stronie internetowej www.sp1kutno .
 2. Przystąpienie do Konkursu oznacza zgodę uczestnika na przechowywanie i przetwarzanie jego danych osobowych przez Organizatora (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych DZ.U. 2002 Nr. 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami) w celach związanych z Konkursem. Zgłoszenie się do Konkursu oznacza również wyrażenie zgody na bezpłatne wykorzystanie przez Organizatora wizerunku Uczestnika/„modela”.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się ogólnie obowiązujące przepisy prawa.

Download (PDF, 362KB)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karta zgłoszenia uczestnika konkursu na STRÓJ „RETRO”

w ramach Pikniku Rodzinnego SP1 Kutno 2019 

Imię i nazwisko uczestnika……………………………………………………………………..

Imię i nazwisko „modela”, „modelki”( w przypadku, gdy uczestnik nie prezentuje stroju osobiście) …………………………………………………………………………………………………

Nazwa prezentowanego stroju: pochodzącego z następującego okresu XX wieku (właściwe podkreślić)

 1. lata siedemdziesiąte,
 2. lata osiemdziesiąte,
 3. lata dziewięćdziesiąte.

Oświadczam, że zapoznałem/am się z regulaminem konkursu oraz  wyrażam zgodę na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych DZ.U. 2002 Nr. 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami) w celach związanych z Konkursem i jego promocją. Wyrażam zgodę na bezpłatne wykorzystanie przez Organizatora wizerunku uczestnika/„modela”.

                                                                                              ……………………………………………………………………………

Podpis uczestnika

 

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *