Kutnowskie Granty Oświatowe

Kutnowskie granty oświatowe „Sięgaj, gdzie wzrok nie sięga”.

Biblioteka szkolna otrzymała fundusze na realizację grantu: Miejska gra biblioteczna – projekt edukacyjny.  Celem naszych działań będzie rozbudzanie zainteresowań czytelniczych, popularyzacja czytelnictwa, promocja biblioteki szkolnej, rozwijanie kreatywnego myślenia, doskonalenie wśród uczniów umiejętności wyszukiwania informacji z różnych źródeł oraz rozbudzanie wyobraźni i ciekawości świata. Zadania przewidziane grantem  realizować będziemy na zajęciach pozalekcyjnych z członkami Koła Przyjaciół Książki.  Pracę rozpoczynamy już w listopadzie tego roku. Zwieńczeniem naszych działań będzie Miejska Gra Biblioteczna dla uczniów z kutnowskich szkół, która planujemy przeprowadzić w maju 2018 r.

Mali odkrywcy matematyki

Program zajęć twórczo – logicznych dla uczniów klas III – Mali odkrywcy matematyki

Termin realizacji grantu: październik 2017 / kwiecień 2018

Liczba godzin objętych grantem: 23

Liczba uczestników: 23 ( z oddziałów: 3 d; 3 f; 3 h; 3 i)

Forma realizacji: zajęcia pozalekcyjne – czwartki, godz.12.45 – 13.30, sala 909

Prowadzące: Ewa Rozmarynowicz; Joanna Traczyk

Celem zajęć jest rozwijanie zainteresowań matematycznych i informatycznych, zdolności poznawczych i kształcących, rozwijanie sprawności rachunkowej oraz poszerzanie wiadomości zdobytych na zajęciach lekcyjnych.

Na spotkaniach będzie rozwijana samodzielność i kreatywność uczniów, stosowana nowoczesna technologia – kalkulator, programy komputerowe, gry edukacyjne -praktyczna nauka gry w szachy. Uczestnicy spotkań będą aktywizowani i zachęcani do przejawiania inicjatyw i realizowania własnych pomysłów.

Realizacja projektu umożliwi uczniom rozwijanie zainteresowań poznawczych, rozumienie zależności i kształtowanie odpowiednich postaw. W procedurach osiągania celów dominować będą takie metody i formy jak: doświadczenia, konkursy, działania praktyczne, praca z tekstem i zadaniami problemowymi, wykorzystanie technologii informacyjnej i zasobów Internetu. Uczniowie będą podejmować pracę indywidualną i grupową.

Opracowały: Ewa Rozmarynowicz; Joanna Traczyk

Kwadraturka – matematyczne przygody

W naszej szkole od  dnia 4 października 2017 roku realizowany jest grant oświatowy „Kwadraturka – matematyczne przygody”. Jego  autorem i realizatorem  jest  Wioleta Włodarczyk. 

Zajęcia odbywają się dwa  razy w tygodniu, w każdą środę i  piątek od  8.00 do 8.45 w sali nr 302. Uczestnikami  jest 18  uczniów  klas czwartych.

W ramach zajęć uczniowie zostaną przygotowani do udziału w kuratoryjnych oraz  ogólnopolskich olimpiadach  i konkursach matematycznych. Zajęte lokaty pozwolą obiektywnie ocenić poziom zdobytej wiedzy.

Z pewnością dowartościują uczniów oraz zmobilizują do dalszej, wytrwałej pracy.

Podczas zajęć są stosowane metody aktywizujące, które umożliwiają aktywne uczenie się, czyli uczenie przez przeżywanie licznych matematycznych przygód. Innowacyjność zajęć polega  na stworzeniu warunków do stawania się odkrywcą nowych spostrzeżeń, wyciągania wniosków. Zajęcia uatrakcyjniają ciekawe formy pracy:  praca w grupach, metody stymulujące samodzielne działanie. Podczas licznych matematycznych przygód uczniowie zaangażują się całym sobą, aby rozwijać swoją ciekawość, indywidualne predyspozycje i zdolności poznawcze. Uczestnicy zajęć rozwiązując zagadki matematyczne, rebusy, puzzle, sudoku, domino matematyczne, krzyżówki oraz łamigłówki  rozwijają twórcze i logiczne myślenie.

Cele szczegółowe działania objętego grantem.

 

  • Wyrobienie nawyku obserwacji, eksperymentowania, samodzielnego poszukiwania informacji.
  • Rozwijanie logicznego i twórczego myślenia.
  • Zapewnienie uczniom zdolnym, zainteresowanym matematyką warunków do rozwoju zdolności, umiejętności na miarę możliwości poznawczych.
  • Wdrażanie do sprawnego wypełniania kart konkursowych, kodowania prac.
  • Rozwijanie wyobraźni przestrzennej.

Opracowała Wioleta Włodarczyk

 

Download (PDF, 514KB)